Artikel 1 Definities
In deze reisvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. reisorganisator: de gebruiker van deze reisvoorwaarden:
1. Aleiah gevestigd aan de Korhoenlaan 1-70 te Harderwijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 08190835;
b. reisovereenkomst: de overeenkomst tussen de reiziger en de reisorganisator;
c. reiziger:
1. de wederpartij van de reisorganisator;
2. degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard; of
3. degene aan wie overeenkomstig artikel 11 van deze reisvoorwaarden de rechtsverhouding tot de reisorganisator is overgedragen;
d. aanmelder: degene die namens of ten behoeve van een ander een reisovereenkomst aangaat;
e. website: de websites die door de reisorganisator worden beheerd: www.aleiah.nl.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op iedere reisovereenkomst tussen de reisorganisator en de reiziger waarop de reisorganisator deze reisvoorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op reisovereenkomsten met de reisorganisator, voor de uitvoering waarvan door de reisorganisator derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze reisvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de reiziger wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze reisvoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze reisvoorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De reisorganisator en de reiziger zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
2.6 Indien de reisorganisator niet steeds strikte naleving van deze reisvoorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de reisorganisator in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze reisvoorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Offerte en aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van de reisorganisator zijn vrijblijvend.
3.2 De reisorganisator kan genoodzaakt zijn een bepaald aanbod tijdelijk of blijvend te schrappen.
3.3 De reisorganisator kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen of overige publicaties worden gehouden indien de reiziger redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen of overige publicaties, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
3.5 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is de reisorganisator daaraan niet gebonden. De reisovereenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de reisorganisator anders aangeeft.
3.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht de reisorganisator niet tot het verrichten van een gedeelte van de reisovereenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.7 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige reisovereenkomsten.
3.8 Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door de reisorganisator aangeboden reis worden verlangd. De reisorganisator zal naar redelijkheid alle inspanning leveren om aan een dergelijk verlangen gehoor te geven. Op andere dan medische gronden verlangde afwijkingen van of toevoegingen aan de door de reisorganisator aangeboden reis, worden alleen in behandeling genomen, indien dit een redelijke kans van slagen heeft. De in dit lid genoemde afwijkingen dan wel toevoegingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch te worden overeengekomen. De reisorganisator heeft het recht alle extra kosten die daarmee gepaard gaan aan de reiziger in rekening te brengen.

Artikel 4 Totstandkoming en inhoud van de reisovereenkomst
4.1 De reisovereenkomst komt tot stand door het ondertekenen van het boekingsformulier of het invullen en verzenden van het boekingsformulier op de website. Na de totstandkoming van de reisovereenkomst ontvangt de reiziger zo spoedig mogelijk een schriftelijke of elektronische bevestiging in de vorm van een factuur.
4.2 De inhoud van de reisovereenkomst wordt mede bepaald door het door de reisorganisator gepubliceerde reisprogramma en/of door een andere van de reisorganisator afkomstige publicatie – één en ander aan te duiden als het reisprogramma.

Artikel 5 Betaling
5.1 Na totstandkoming van de reisovereenkomst dient de op de factuur genoemde aanbetaling direct te worden voldaan en, indien er vliegtickets worden geboekt, de prijs van en reserveringskosten voor de vliegtickets. De aanbetaling staat vermeld op de website en/of in de folder.
5.2 Het restant van de reissom moet uiterlijk 8 weken voor de dag van vertrek in bezit zijn van de reisorganisator. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door de reisorganisator schriftelijk of elektronisch op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De reisorganisator heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten, opgenomen in artikel 12 van deze reisvoorwaarden, in rekening te brengen.
5.3 Indien de reisovereenkomst tot stand komt binnen 8 weken voor de dag van vertrek, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.
5.4 Indien de reiziger in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de reiziger. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de reiziger worden verhaald. De reiziger is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
5.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de reiziger zijn de vorderingen van de reisorganisator op de reiziger onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6 Reissom
6.1 De gepubliceerde reissom geldt per persoon. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen zoals in de publicatie vermeld.
6.2 De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze golden op moment van de publicatie van de reis.
6.3 Indien de reisduur in het reisprogramma is vermeld in dagen, zijn de dagen van vertrek en aankomst als gehele dagen gerekend.

Artikel 7 Informatie
7.1 Uiterlijk bij de totstandkoming van de reisovereenkomst zal door of vanwege de reisorganisator algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger worden verstrekt.
7.2 De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.
7.3 Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.
7.4 De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.

Artikel 8 Reisbescheiden
8.1 De reisorganisator licht de reiziger uiterlijk 10 dagen voor de dag van vertrek schriftelijk of elektronisch in over hoe, waar en wanneer de reisbescheiden door de reiziger ontvangen worden.
8.2 Kosten als gevolg van verlies en/of diefstal van reisbescheiden (vliegtickets etc.) zijn voor rekening en verantwoording van de reiziger.

Artikel 9 Reistijden
9.1 Vertrek- en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden. De vermelde tijden zijn definitief.
9.2 Uiterlijk 7 dagen voor vertrek ontvangt de reiziger informatie met de definitieve data en tijdstippen van vertrek en aankomst. De reisduur kan veranderen als gevolg van o.m. wijzigingen in dienstregelingen en vluchtschema’s van de luchtvaartmaatschappijen. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van eventuele vertragingen.

Artikel 10 Wijzigingen door de reiziger
10.1 Na totstandkoming van de reisovereenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden de wijzigingskosten ad € 27,- per boeking en eventuele communicatiekosten te voldoen. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Tot 28 dagen voor vertrek zullen deze wijzigingen, voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk of elektronisch door de reisorganisator worden bevestigd.
10.2 Afwijzing zal met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke reisovereenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 12 van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke reisovereenkomst uitgevoerd.

Artikel 11 Indeplaatsstelling
11.1 Tijdig voor aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
a. de ander voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden;
b. het verzoek wordt uiterlijk 22 dagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht;
c. de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze indeplaatsstelling;
d. de indeplaatsstelling geldt alleen voor het landarrangement en niet voor de vliegtickets.
11.2 De reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 10.1 bedoelde wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

Artikel 12 Annulering door de reiziger
12.1 Reizen, waarvoor een dekkingsbeperking van het Calamiteitenfonds Reizen geldt, kunnen vanaf 30 dagen voor vertrek kosteloos gewijzigd worden van vertrekdatum.
12.2 Indien de reisovereenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:
a. bij annulering tot de 56ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling en het vliegticket;
b. bij annulering vanaf de 56ste dag (inclusief) tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 60% van de reissom en het vliegticket;
c. bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 80% van de reissom en het vliegticket;
d. bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) vóór de vertrekdag tot en met de vertrekdag: de volledige reissom en het vliegticket.
12.3 Indien de reiziger bij een annulering kan aantonen dat de schade die de reisorganisator door de annulering heeft geleden lager is dan de annuleringskosten genoemd in lid 1, dient de reisorganisator deze lagere schade in rekening te brengen. Onder schade wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst.

Artikel 13 Opzegging door de reisorganisator
13.1 De reisorganisator heeft het recht de reisovereenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.
13.2 Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
13.3 Een op de reisovereenkomst betrekking hebbende dekkingsbeperking van het Calamiteitenfonds Reizen is een gewichtige omstandigheid.
13.4 Indien de reisorganisator opzegt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:
a. ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van een gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen. Zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, dient de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terug te betalen;
b. ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van de reisovereenkomst betaalde bedragen.
13.5 De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van de reisovereenkomst, tenzij:
a. de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in de reisovereenkomst en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in de reisovereenkomst vermelde termijn hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht;
b. de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 14 Wijziging van de reisovereenkomst door de reisorganisator
14.1 De reisorganisator kan in de reisovereenkomst opnemen dat hij de reisovereenkomst op een wezenlijk punt mag wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld medegedeelde omstandigheden.
14.2 Indien er sprake is van een wijziging, dan heeft de reiziger het recht binnen 3 werkdagen na bekendmaking van de wijziging aan de reiziger de wijziging af te wijzen. Vanaf 10 dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 1 werkdag.
14.3 Indien de reiziger de wijziging overeenkomstig lid 2 afwijst, heeft de reisorganisator de bevoegdheid de reisovereenkomst op te zeggen. Deze opzegging dient te geschieden binnen 3 werkdagen nadat de reiziger bekend heeft gemaakt de wijziging af te wijzen. Vanaf 10 dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 1 werkdag. Indien de reisorganisator de reisovereenkomst opzegt heeft de reiziger recht op kwijtschelding of onmiddellijke restitutie van reeds betaalde gelden.
14.4 De reiziger kan de wijziging slechts afwijzen indien zij hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
14.5 Indien de reisorganisator door de wijziging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

Artikel 15 Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis
15.1 Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop de reisovereenkomst betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.
15.2 Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten bedrage van dit verschil.

Artikel 16 Aansprakelijkheid en verjaring
16.1 De reisorganisator is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade die voortkomt uit de reis, zoals:
a. verlies, beschadiging of diefstal van materiële goederen;
b. acute medische en psychische indicaties en/of verergering van reeds bekende medische en psychische klachten;
c. seksuele of seksueel getinte gedragingen of seksuele aantijgingen van welke aard en door wie dan ook.
16.2 De informatie en diensten die op de website worden aangeboden kunnen onnauwkeurigheden of tikfouten bevatten. De reisorganisator kan op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen in de informatie op de website aanbrengen en doet dat regelmatig.
16.3 De reisorganisator is op geen enkele wijze jegens de reiziger aansprakelijk voor het gedrag, uitingen, informatie verstrekkingen, publicaties van derden dan wel welke afkomstig zijn van derden.
16.4 De reisorganisator is niet aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het nalaten van inentingen en vaccinaties.
16.5 De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de reisorganisator is uitgegaan van door of namens de reiziger verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
16.6 De reisorganisator is niet aansprakelijk voor vertragingen, het niet uitvoeren of het missen van vluchten en de hieruit voortvloeiende gevolgen, zoals het missen van andere vluchten of (delen van) het reisprogramma.
16.7 De reisorganisator is niet aansprakelijk voor onvoorziene omstandigheden die voortspruiten uit overmacht, zoals, maar zeker niet beperkt tot, plotse wijzigingen in reglementeringen, vertraging of annulering van vluchten, ongevallen, stakingen, epidemieën, weersomstandigheden, oorlog, terrorisme, natuurrampen, politieke onrust, en preventieve maatregelen genomen door overheidsinstanties ter voorkoming van hiervoor genoemde situaties. De extra vervoers- of verblijfkosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de reiziger.
16.8 Evenmin zal de reisorganisator aansprakelijk zijn voor de eventuele aanhouding door politie- en/of andere autoriteiten wegens het door de reiziger niet-naleven of vermeende niet-naleving van de wettelijke voorschriften. Alle gevolgen hiervan zijn voor rekening van de reiziger.
16.9 Indien de reisorganisator aansprakelijk is voor derving van reisgenot en voor schade die de reiziger lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf of voor dood of letsel van de reiziger, dan bedraagt de vergoeding ten hoogste eenmaal de reissom vermindert met de gemaakte kosten.
16.10 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van de reisorganisator in dit artikel gelden tevens voor de ingehuurde dienstverleners en hun personeel.
16.11 Alle aanspraken jegens de reisorganisator die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk bij de reisorganisator zijn ingediend vervallen door verjaring.

Artikel 17 Bagage
17.1 De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage. De mogelijke aansprakelijkheid van vervoerder of hotel blijven evenwel behouden.
17.2 De adviezen over toegelaten gewicht van de bagage dienen gevolgd te worden. Eventuele extra kosten voor overgewicht zijn ten laste van de reiziger.

Artikel 18 Verplichtingen van de reiziger
18.1 De reiziger draagt er zorg voor dat alle gegevens, zoals, maar zeker niet beperkt tot, een geldig paspoort en/of identiteitsbewijs, waarvan de reisorganisator aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de reiziger redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de reisovereenkomst, tijdig aan de reisorganisator worden verstrekt.
18.2 De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisorganisator ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.
18.3 De reiziger, die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de reisorganisator van (voortzetting) van de reis worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de reisovereenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend.
18.4 De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken.
18.5 De reiziger dient ten allen tijde bij het opvolgen van aanwijzingen van de reisleiding rekening te houden met zijn of haar eigen beperkingen en de daaruit voortvloeiende risico’s.
18.6 De aanmelder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de reisovereenkomst voortvloeien. Alle communicatie en betalingsverkeer tussen de reiziger en de reisorganisator verloopt uitsluitend via de aanmelder.
18.7 Indien er groepsgewijs geboekt is voor een reis, wordt geacht dat de aanmelder deze reisvoorwaarden bekend maakt aan alle groepsleden en hierdoor de reisorganisator vrijwaart van alle schade voortvloeiend uit niet naleving van de reisvoorwaarden.

Artikel 19 Verzekeringen
De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een reis- en/of annuleringsverzekering. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de reiziger deze schade heeft kunnen verhalen op een verzekering, zoals een reis- en annuleringsverzekering.

Artikel 20 Klachten
20.1 Een tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich melden bij de reisleiding en/of reisorganisator. Indien de tekortkoming niet kan worden opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld worden gemeld bij de reisorganisator. Als de tekortkoming ter plaatse niet bevredigend kan worden opgelost, zorgt de reisorganisator voor een adequate mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht schriftelijk vast te leggen.
20.2 Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht en klachtrapportage heeft voldaan en de dienstverlener of de reisorganisator daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 21 Beveiliging en internet
De reisorganisator zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de reiziger via de website ingevoerde gegevens, maar de reisorganisator kan ter zake geen garantie geven.

Artikel 22 Slotbepalingen
22.1 Van toepassing is steeds de versie van de reisvoorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de reisovereenkomst, tenzij de reiziger na het sluiten van de reisovereenkomst de gelding van een herziene versie van de reisvoorwaarden heeft aanvaard.
22.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
22.3 Op elke reisovereenkomst tussen de reisorganisator en de reiziger is Nederlands recht van toepassing.
22.4 Alle geschillen ter zake van reisovereenkomsten tussen de reiziger en de reisorganisator zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van de reisorganisator is gelegen. De reiziger heeft 1 maand de tijd nadat de reisorganisator zich schriftelijk jegens de reiziger op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.